Magisterské studium

Obor Management

Management je vysněné studium pro ty, kteří se nebojí dělat rychlá a odpovědná rozhodnutí, kteří přemýšlejí o vedení vlastního podnikání a mají osobnost vůdce.

 

Studium v Sosnovci (Polsko)

Magisterský vzdělávací program

Obor: Management

Specializace: Management vzdělávání

Stupeň vzdělání: navazující magisterský

Forma studia: kombinovaná

Semestr: I., II., III.

Podmínky přijetí: ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni

Výuka v českém jazyce probíhat v Sosnovci o víkendech, cca co 2-3 týdny.

Ukončení studia: státní zkouška s obhajobou magisterské práce

 

Popis oboru:

Studenti Humanitas University studující v kombinované formě studia mohou získat magisterský titul za 1,5 roku, což umožňuje platná akreditace Humanitas University dle Zákona o vysokých školách a vědě. Na ostatních univerzitách trvá studium v této oblasti 2 roky. Díky tomu mohou studenti dokončit celý studijní program v kratším čase. Studium trvající 1,5 roku obsahuje stejný studijní materiál jako tradiční dvouleté studium, ale realizuje se podle upraveného individualizovaného plánu, přizpůsobeného očekáváním studenta a modernímu způsobu vzdělávání. Naši studenti získají stejné znalosti, kvalifikace a dovednosti, které získávají studenti studující ve standardním, ne individualizovaném režimu.

 

Popis specializace:

Specializace Management vzdělávání připraví studenty na široké uplatnění v řídící a vzdělávací práci s lidskými zdroji. Splňuje kvalifikační požadavky pro výkon funkce ředitele škol a školských zařízení.

 V rámci prakticky zaměřených předmětů budou studenti rozvíjet své manažerské schopnosti a dovednosti s důrazem na práci s lidskými zdroji, zvýší si svou kvalifikaci i kompetence, naučí se specifickým postupům ve vzdělávání a řízení dospělých. Studium je vhodné nejen pro vedoucí pracovníky, specialisty v oblasti firemního vzdělávání zaměstnanců, pracovníky státní správy, personalisty ale i pro všechny ostatní, kdo chtějí zdokonalovat své manažerské dovednosti v práci s lidskými zdroji.

Odborné zaměření studijního programu se orientuje na oblast managementu vzdělávání a teorii vzdělávání dospělých. Vychází zejména z pedagogiky, psychologie, teorie řízení a organizace, filozofie výchovy a sociologie.

 

Cíl specializace:

Cílem navazujícího magisterského vzdělávacího programu je vytvořit prostředí pro přípravu kvalifikovaných odborníků působících v oblasti vzdělávání dospělých, počátečního a dalšího vzdělávání a jeho managementu. Dále pak zprostředkovat potřebné znalosti a vytvořit teoretický základ pro rozvoj dovedností a dalších kompetencí nezbytných pro výkon relevantních profesí. Studijní program je zaměřen na získání poznatků vycházejících z aktuálního stavu andragogického vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, a na rozvoj schopností aplikovat je v různých sociálně-ekonomických kontextech.

Dalším cílem vzdělávání je seznámit studenty s managementem vzdělávání a rozvoje, který zaujímá klíčové místo v oblasti podnikové personalistiky. Studijní program prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o významu, náplni a řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci. Studenti si osvojí procesy, techniky a nástroje vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni reflektovat specifika podnikové edukace a rozvinou si kompetence nutné pro zvládání rolí manažerů.

 

Profil absolventa:

Absolvent Specializace Management vzdělávání  disponuje andragogickými, manažerskými, pedagogickými a psycho-sociálními kompetencemi uplatnitelnými v oblasti dalšího vzdělávání a řízení vzdělávacích institucí. Je připraven jako profesionál, který získané kompetence využije při všech řídících činnostech ve vzdělávacích organizacích i rozsáhlejších systémech zabývajících se formálním a neformálním vzděláváním. Psycho-sociální a manažerské kompetence uplatní při personálním řízení a vedení vzdělávacích projektů, při zajištění spolupráce s partnery, institucemi a s veřejností. Absolvent získá schopnost metodického vedení a realizace vzdělávání dospělých, disponuje klíčovými schopnostmi a dovednostmi pro řízení výchovně vzdělávacích institucí a vzdělávacích organizací, je schopen provádět analýzu vzdělávacích potřeb, plánovat, organizovat a realizovat vzdělávací akce, provádět evaluaci a sebereflexi. Je schopný zodpovídat za zlepšování kvality výchovy a vzdělávání, za efektivní a účinné využívání všech andragogických a manažerských nástrojů tak, aby vzdělávací instituce dosahovala svých cílů. Absolvent je odborně připraven pro výkon řídících funkcí ve vzdělávání. Získané vzdělání uplatní jako vedoucí pracovník na úrovni středního a vrcholového managementu, na různých stupních vzdělávání, v regionálním školství ve všech druzích a typech škol i v ostatních vzdělávacích organizacích, dále v klíčových článcích státní a veřejné správy.

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent najde uplatnění jak v soukromé (vzdělávací organizace, firemní oddělení vzdělávání a rozvoje), tak i veřejné sféře (školská zařízení, úřady práce, odbory školství a zaměstnanosti, příspěvkové organizace zabývající se počátečním a dalším vzděláváním, strategické a koncepční útvary magistrátů a měst, útvary projektů a evropských dotací).

 

Příklady vzdělávacích okruhů:

Strategický management

Manažerská psychologie

Státní politika vzdělávání - školské právo

Management školství

Financování vzdělávání

Plánování a projektování koncepce školy a vzdělávací instituce

 

Poplatky za studium Humanitas University v Sosnowci:

 

Přijímací a administrativní poplatek: 2.700,-Kč

 

Školné:

Semestrální: 26.600,-Kč

Měsíční: 5.100,-Kč

Školné za rok studia se slevou: 52.400,-Kč

 

Bankovní údaje:

Komerční banka: 115-2880190277/0100

Variabilní symbol: posledních 6 čísel OP (po přijetí ke studiu vyplňujte ID studenta)

Do poznámky: Příjmení, jméno, účel platby

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů