Osobní údaje

Ochrana a zpracování osobních údajů

Kontaktováním naší školy, souhlasíte s poskytnutím a zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného od 25. května 2018. Prohlašujete tímto, že údaje o své osobě uvádíte dobrovolně a vědomě. Jste oprávněn/a od správce žádat přístup k svým osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo zpracování.

 

Universitas Humanitas Philia Pragensis zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která svou platností ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb.

 

V rámci zajišťování svých činností provádí Vysoká škola Humanitas Filia Praha, která je správcem Vašich osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

1. přijímací řízení,

2. plnění smluvní povinnosti (smlouva o studiu),

3. zajištění vysokoškolského vzdělávání,

4. zajištění učební a odborné praxe,

5. vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na akce školy a aktualit o školních a mimoškolních akcí.

 

Kontaktní adresa správce

Vysoká škola Humanitas Filia Praha, Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 – Chodov

telefon: +420 721 889 066, +420 776 611 040 e-mail: studiumhfp@humanitaspraha.cz

 

Vysoká škola Humanitas Filia Praha na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Pavlína Junková, telefon: +420 721889 066, e-mail: pavlina.junkova@humanitaspraha.cz

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

• Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány na základě splnění právních povinností, které se na Vysokou školu Humanitas Filia Praha vztahují nebo jsou shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Vysokou školou Humanitas Filia Praha a Vámi.

 

• V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

• Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není uložena zvláštním právním předpisem. Při zpracování osobních údajů u oprávněné strany nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

• Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

• V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

• Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním  osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze 7, Pplk. Sochora 27, (především - zejména v případě, kdy společnost nevyhoví jeho žádosti o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

 

V Praze 1.12.2019

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů