Magisterské studium

Obor Pedagogika - učitelství

Studium na Humanitas University v Sosnowci (Polsko)

Magisterský vzdělávací program

Obor: Předškolní pedagogika a Pedagogika pro 1. stupeň základní školy

Forma studia: kombinovaná

Délka studia: 4,5-ti leté

Ukončení studia: státní zkouška s obhajobou magisterské práce

Výuka v českém jazyce probíhat v Sosnowci o víkendech, cca co 2-3 týdny.

 

Popis oboru:

Vzdělávací program pro přípravu učitelů pro mateřskou a základní školu bere v úvahu nejnovější úspěchy pedagogiky jako vědecké disciplíny a spolupracujících věd: psychologie, sociologie, právo a další vědy. Důraz je kladen na personalizaci práce studenta, který bude mít během studia neustálý

kontakt s pedagogy, a na svobodu výběru dalších modulů v souladu s individuálními zájmy.

 

Během studia studenti získají znalosti, dovednosti a kompetence potřebné pro práci s dětmi. Naučí se zejména praktické dovednosti při používání nejnovějších pracovních metod v oblasti výuky a výchovy, jakož i používání moderních technologií ve vyučovacím procesu.

 

Pedagogičtí a výzkumní pracovníci provádějící přednášky, semináře a cvičení jsou odborníci s rozsáhlými odbornými a vědeckými výsledky v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, školského práva atd.

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent tohoto oboru bude vybaven znalostmi a dovednostmi pro efektivní organizaci vzdělávacího procesu pro žáky předškolního a mladšího školního věku.

Podle vzdělávacího programu pro učitele mateřských a základních škol absolvent získá v oblasti

 

odborných znalostí a dovedností:

 

  • reflexní praxi, která analyzuje a reflektuje implementovaný pedagogický koncept, vlastní znalosti, kompetence a světonázor, reflexi, která mu umožní neustále identifikovat a rozvíjet (formálním a neformálním způsobem) své vlastní zdroje používané v dynamickém procesu utváření vztahů s dítětem / žákem, rodiči a okolním prostředí;
  • odbornost na podporu rozvoje dítěte vybavený bohatými psychopedagogickými znalostmi a zná práva dětí, což mu umožňuje integrovat fungování dětí s ohledem na jejich schopnosti a nedostatky, dovedně plánovat a provádět didaktický a vzdělávací proces, který posiluje samostatnost a potřebu sebeurčení dětí / žáků;
  • erudovanost s interdisciplinárními a interteritoriálními znalostmi o světě, které mu umožňují realizovat účinnou a profesionální propedeutiku předmětů jako český jazyk, historie a přírodní vědy (včetně biologie, chemie, fyziky, zeměpisu), společenské vědy, matematiky, umění, hudby, technologie, počítačové vědy);

 

utváření vztahů k sobě a ostatním:

  • důvěryhodnost v oblasti pečovatelství charakterizovanou připraveností skutečně se starat o rozvoj dětí / žáků, výchova a vzdělávání dětí / žáků není direktivou, ale pružným a pohotovým využíváním a vytvářením didaktických a vzdělávacích situací vedoucích k identifikaci a řešení problémů (kognitivních, emocionálních, sociálních, etických);
  • člen týmu - osoba účinně spolupracující s ostatními učiteli a dalšími subjekty účastnícími se vzdělávacího procesu, schopnost učit na základě zkušeností druhých, ale také sdílet vlastní znalosti a vyjednávat společné porozumění cílům a úkolům vzdělávání;
  • pozitivní přístup k novým zkušenostem, hledající inovativní pedagogická (vzdělávací a didaktická) řešení, účinně se přizpůsobující měnícím se podmínkám, připravenost iniciovat a provádět změny;
  • je vědom svých zájmů (nejen pedagogických) a je schopen je využít v procesu seberealizace se současným využitím pro své žáky;
  • čestný člověk, který se snaží jednat na základě univerzálních etických principů.

 

Výsledkem vzdělávání v této oblasti je důkladná, komplexní příprava absolventa na samostatnou pedagogickou práci a neustálé zlepšování kompetencí pro profesi učitele mateřské školy a základní školy.

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů