Bakalářské studium

Obor Pedagogika

Studium v Sosnovci (Polsko)

Bakalářský vzdělávací program

Obor: Pedagogika

Specializace v oboru: Integrovaná předškolní výchova a vzdělávání na I. stupni základní školy s prvky pedagogické terapie

Forma studia: kombinovaná

Výuka v českém jazyce probíhat v Sosnowci o víkendech, cca co 2-3 týdny.

Nové studenty již nepřijímáme.

 

Popis specializace:

Studijní program je v souladu s požadavky vyhlášky ministra vědy a vysokého školství ze dne 17. ledna 2012 o standardech vzdělávání, které se připravují pro výkon povolání učitele.

 

Základním předpokladem bakalářského stupně oboru Pedagogiky se specializací „Integrovaná předškolní výchova a vzdělávání na I. stupni základní školy s prvky pedagogické terapie“ je vybavit studenty specifickými pedagogickými dovednostmi umožňujícími profesní péči, vzdělávací a didaktickou činnost podporující rozvoj dítěte na úrovni základního vzdělání.

 

Daná specializace připravuje absolventa pro výkon povolání učitele, včetně realizace didaktických a vzdělávacích úkolů v předškolní výchově a vzdělávání na I. stupni základních škol.

Připravuje pro práci s dětmi jak v souladu s normou biopsychosociálního fungování, tak i se všemi druhy potíží a vývojovými deficity.

 

Má teoretické základy předškolní výchovy a vzdělávání žáků mladšího školního věku, základy péče, výchovné práce, pedagogické terapie a problematiky v oblasti podrobných metodik pro organizaci didaktických situací vedoucích k dosažení kompetencí žáků uvedených v základních učebních osnovách v daném stupni vzdělávání.

 

Umí řešit problémy plynoucí z různého tempa vývoje dětí, získá schopnost rozpoznat vývojové poruchy dítěte a přizpůsobit práci jeho potřebám.

Má k dispozici tradiční a moderní informační zdroje také v cizím jazyce, díky čemuž může systematicky prohloubit a aktualizovat své znalosti a dovednosti.

 

Umí pracovat s managementem třídy a výuky, stimulovat kognitivní zájmy dětí, podporovat vývoj dětí prostřednictvím optimálního výběru metod, učebních technik a vyučovacích prostředků, pozorovat a hodnotit jejich úspěchy a individualizovat vyučovací a vzdělávací proces. Je mentorem pro děti v procesu učení a osobnostního rozvoje.

 

Specializace studia odpovídá odborné poptávce v pečovatelských a vzdělávacích zařízeních a školách, které vyžadují, aby zaměstnanci pracovali s

dětmi v normě, na hranicích a mimo biopsychosociálních standard.

 

 

Pro koho je studium určeno:

Pedagogika je vysněné studium pro lidi, kteří v budoucnu chtějí pracovat s dětmi, dospívajícími, dospělými a staršími lidmi. Každý, kdo oceňuje zajímavou práci zaměřenou na kontakt s lidmi a pomoc druhým, stejně jako předávání znalostí a výchovy, bude v této profesi úspěšný.

 

Kde najdeš uplatnění a práci:

Absolventi pedagogiky najdou zaměstnání:

 • ve školských a mimoškolních zařízeních v tuzemsku i v zahraničí,
 • ve vzdělávací sféře,
 • v politických stranách,
 • na úřadech práce,
 • v oblasti sociální péče,
 • v neziskových organizacích,
 • jako odborník v rodinných, terapeutických a poradenských centrech,
 • jako učitel, trenér, školitel, sociální a soudní kurátor,
 • jako pedagog ve škole, policii, armádě, věznicích a střediscích péče a vzdělávání.

 

 

Příklady vzdělávacích okruhů:

• Úvod do psychologie

• Práce s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami

• Školení v oblasti sociálních dovedností

• Terapie v pečovatelské a vzdělávací činnosti

• Diagnostika péče a výchovná práce

• Obecná pedagogika

• Zdravotní výchova a podpora zdraví

• Umělecké vzdělávání dětí

• Sociální intervence

 

Absolvent I. stupně (bakalářského) Pedagogiky na Vysoké škole Humanitas v Sosnowci:

 

 • získá vysokoškolské (bakalářské) vzdělání a titul;
 • je vybaven obecnými pedagogickými a směrovými znalostmi nezbytnými pro pochopení procesů a podmínek týkajících se výchovy, vzdělávání a odborných pedagogických interakcí;
 • volně využívá pedagogickou terminologii, rozumí jevům a procesům souvisejícím s obecně pochopeným lidským vývojem, jeho aktivitou a podmínkami, v nichž se tento proces odehrává;
 • má interdisciplinární znalosti v rámci společenských a humanitních oborů;
 • má charakteristické dovednosti, které usnadňují jeho nezávislé uznání individuálních a environmentálních charakteristik a determinantů rozvoje jednotlivých, rodinných a malých sociálních skupin;
 • je vybaven kompetencemi pro vytváření a optimalizaci výchovných, vzdělávacích a preventivních situací;
 • má vysoké specializované kompetence v oblasti specializace, kterou si zvolil.

 

Výhody:

 • Pedagogika v VSH má pozitivní hodnocení polské Akreditační komise (státní orgán, který kontroluje kvalitu vysokoškolského vzdělávání).
 • Studium podle nejmodernějších programů!
 • Pedagogický program byl připraven ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, středisky psychologické a pedagogické pomoci, nevládními organizacemi, kulturními institucemi a institucemi spravedlnosti.
 • Důraz na praxi!
 • Přednášky a cvičení v oblasti pedagogiky provádějí především odborníci s rozsáhlými zkušenostmi a praxí z oboru: psychologové, trenéři sociálních dovedností, probační úředníci, terapeuti, učitelé.
 • Množství inovativních předmětů.

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů