Magisterské studium

Obor Pedagogika – učitelství od 9. semestru

Připravujeme pro Vás mimořádné přijímací řízení na magisterské studium v českém jazyce pro české zájemce o studijní obor „Předškolní pedagogika a Pedagogika pro 1. stupeň základní školy“ a přijetí ke studiu od 9. semestru.

 

Studium v Sosnovci (Polsko)

Magisterský vzdělávací program

Obor: Předškolní pedagogika a Pedagogika pro 1. stupeň základní školy

Forma studia: prezenční

Délka studia: 2. semestry (9. – 10. semestr)

Výuka v českém jazyce probíhat v Sosnovci o víkendech, cca co 2-3 týdny.

 

Podmínky přijetí: podmínkou přijetí je absolvování minimálně 8. semestrů studijního oboru Předškolní pedagogika, Učitelství nebo podobného oboru a zaslání Žádosti s dokumenty vzdělání uchazeče k posouzení Garantem oboru Pedagogika.

 

Žádost naleznete ZDE a zasíláte na dekanat@humanitaspraha.cz.

 

Popis oboru:

Studijní program je připraven na základě modelového programu „Předškolní pedagogika a Pedagogika pro 1. stupeň základní školy“, který vypracovali odborníci Ministerstva vědy a vysokého školství. Během studia studenti získají znalosti, dovednosti a kompetence nezbytné pro práci s dětmi a žáky. Naučí se zejména praktické dovednosti při používání nejnovějších pracovních metod v oblasti výuky a výchovy, jakož i používání moderních technologií ve vyučovacím procesu.

 

NOVINKOU ve vzdělávacím procesu je naše Pedagogická Laboratoř s využitím Zážitkové a smyslové integrační místnosti a Smyslové zahrady. Výuka metodik a didaktik bude realizována pomocí moderních učebních pomůcek, včetně vzdělávacích podložek, 3D brýlí s virtuální realitou, interaktivních tabulí, speciálně navrženého projektoru vytvářejícího virtuální kouzelný koberec. Výuka z programování bude mimo jiné realizována pomocí LEGO Mindstorms a robotů DASH a OZOBOT.

 

Vzdělávací program pro přípravu učitelů pro mateřskou a základní školu bere v úvahu nejnovější úspěchy pedagogiky jako vědecké disciplíny a spolupracujících věd: psychologie, sociologie, právo  a další vědy. Důraz je kladen na personalizaci práce studenta, který bude mít během studia neustálý kontakt s pedagogy, a na svobodu výběru dalších modulů v souladu s individuálními zájmy.

 

Pedagogičtí a výzkumní pracovníci provádějící přednášky, semináře a cvičení jsou odborníci s rozsáhlými odbornými a vědeckými výsledky v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie, školského práva atd.

 

Pro koho je studium určeno:

Pedagogika je vysněné studium pro lidi, kteří v budoucnu chtějí pracovat s dětmi, dospívajícími, dospělými a staršími lidmi. Každý, kdo oceňuje zajímavou práci zaměřenou na kontakt s lidmi a pomoc druhým, stejně jako předávání znalostí a výchovy, bude v této profesi úspěšný.

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent tohoto oboru bude vybaven znalostmi a dovednostmi pro efektivní organizaci vzdělávacího procesu pro žáky předškolního a mladšího školního věku.

 

Podle vzdělávacího programu pro učitele mateřských a základních škol absolvent získá v oblasti

 

odborných znalostí a dovedností:

  • reflexní praxi, která analyzuje a reflektuje implementovaný pedagogický koncept, vlastní znalosti, kompetence a světonázor, reflexi, která mu umožní neustále identifikovat a rozvíjet (formálním a neformálním způsobem) své vlastní zdroje používané v dynamickém procesu utváření vztahů s dítětem / žákem, rodiči a okolním prostředí;
  • odbornost na podporu rozvoje dítěte vybavený bohatými psychopedagogickými znalostmi a zná práva dětí, což mu umožňuje integrovat fungování dětí s ohledem na jejich schopnosti a nedostatky, dovedně plánovat a provádět didaktický a vzdělávací proces, který posiluje samostatnost a potřebu sebeurčení dětí / žáků;
  • erudovanost s interdisciplinárními a interteritoriálními znalostmi o světě, které mu umožňují realizovat účinnou a profesionální propedeutiku předmětů jako český jazyk, historie a přírodní vědy (včetně biologie, chemie, fyziky, zeměpisu), společenské vědy, matematiky, umění, hudby, technologie, počítačové vědy);

 

utváření vztahů k sobě a ostatním:

  • důvěryhodnost v oblasti pečovatelství charakterizovanou připraveností skutečně se starat o rozvoj dětí / žáků, výchova a vzdělávání dětí / žáků není direktivou, ale pružným a pohotovým využíváním a vytvářením didaktických a vzdělávacích situací vedoucích k identifikaci a řešení problémů (kognitivních, emocionálních, sociálních, etických);
  • člen týmu - osoba účinně spolupracující s ostatními učiteli a dalšími subjekty účastnícími se vzdělávacího procesu, schopnost učit na základě zkušeností druhých, ale také sdílet vlastní znalosti a vyjednávat společné porozumění cílům a úkolům vzdělávání;
  • pozitivní přístup k novým zkušenostem, hledající inovativní pedagogická (vzdělávací a didaktická) řešení, účinně se přizpůsobující měnícím se podmínkám, připravenost iniciovat a provádět změny;
  • je vědom svých zájmů (nejen pedagogických) a je schopen je využít v procesu seberealizace se současným využitím pro své žáky;
  • čestný člověk, který se snaží jednat na základě univerzálních etických principů.

 

Výsledkem vzdělávání v této oblasti je důkladná, komplexní příprava absolventa na samostatnou pedagogickou práci a neustálé zlepšování kompetencí pro profesi učitele mateřské školy a základní školy.

 

Poplatky za studium Humanitas University v Sosnowci:

 

Přijímací a administrativní poplatek: 2.700,-Kč

 

Školné:

Semestrální: 22.560,-Kč

Měsíční: 4.320,-Kč

Roční se slevou: 44.320,-Kč

 

Bankovní údaje:

Komerční banka: 115-2880190277/0100

Variabilní symbol: posledních 6 čísel OP (po přijetí ke studiu vyplňujte ID studenta)

Do poznámky: Příjmení, jméno, účel platby

Copyright © HUMANITAS Praha, všechna práva vyhrazena.

Ochrana osobních údajů